مدیران گروه

دکتر مجید مروتی
مدیر گروه علوم پایه و عضو هیأت علمی آموزشکده پیرادامپزشکی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: علوم تشریحی
پست الکترونیک: mmorovati@ardakan.ac.ir
دکتر علی صحرایی
مدير گروه علوم درمانگاهي و عضو هیأت علمی آموزشکده پیرادامپزشکی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: 
پست الکترونیک: asahrae@ardakan.ac.ir
دکتر زینب عبیری
مدیر گروه زیست فناوری دامپزشکی و عضو هیأت علمی آموزشکده پیرادامپزشکی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: دکتری تخصصی باکتری شناسی
پست الکترونیک: ab@ardakan.ac.ir
دکتر محمدصادق صفایی
مدیر گروه مطالعات تجربی و مدل های حیوانی و عضو هیأت علمی آموزشکده پیرادامپزشکی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: دامپزشکی-بیماری های داخلی دام های بزرگ
پست الکترونیک: m.s.safaee@ardakan.ac.ir