تاریخ: 15 Nov 2023
تعداد بازدید: 213

تقویم آموزشی نیمسال اول 1403-1402

ثبت درخواست مرخصی تحصیلی در سامانه گلستان: 

01 / 06 الی 10 / 07 / 1402

 

 

درخواست بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان (پیش نیاز و هم نیاز کردن) 1402/06/01 الی 1402/07/05

 

 

ثبت نام اصلی: (انتخاب واحد)

20 / 06 / 1402 الی  1402/06/21

 

 

شروع کلاسها : 1402/07/01

 

پایان کلاسها  : 1402/10/20

 

 

ترمیم (حذف و اضافه) : 

08 / 07 / 1402 الی  1402/07/09

 

 

حذف اضطراری و حذف ترم:

22 / 07 / 1402 الی 14 / 10 / 1402

 

 

پاسخگویی دانشجویان به ارزشیابی :

11 / 09 / 1402 الی 20 / 10 / 1402

 

 

ثبت نام مقدماتی نیمسال اول  1403 - 1402: 

11 / 09 / 1402 الی 06 / 10 / 1402

 

 

امتحانات پایان ترم:

25 / 10 / 1402 الی 11 / 11 / 1402