آزمایشگاه انگل‌شناسی

فعالیت‌ها

تجهیزات و وسایل

انجام امور مربوط به آماده سازی لام های مورد نیازجهت کرم شناسی ، تک یاخته شناسی و بندپایان جهت کلاس عملی دانشجویان 

همکاری در انجام پایان نامه های دانشجویان

انجام دوره کارآموزی وکارورزی دانشجویان دامپزشکی

تشخیص انگل های در نمونه های ارجاعی از مراکز کلینیک های دامپزشکی 

آموزش نحوه ی استفاده درست و نظارت بر حسن استفاه دانشجویان از دستگاههای موجود در آزمایشگاه
 •  میکروسکوپ نوری
 •  لوپ
 •  وسایل جداسازی انگل
 •  سانتریفیوژ( معمولی - یخچالدار)
 •  مواد و انواع چسب ها برای تهیه لام‌های انگلی
 •  دسیکاتور
 •  بن ماری
 •  اتوکلاو ۲۵ لیتری
 •  ترازوی آزمایشگاهی
 •  یخچال
 •  هود آزمایشگاهی
 •  لام های آموزشی:
 • ۱. کرم شناسی
 • ۴. تک‌‏یاخته‏‌ شناسی 
 • ۵. بندپایان