اعضای هیأت علمی


امین احمدی
عضو هیأت علمی آموزشکده پیرادامپزشکی
پست الکترونیک: amin-ahmadi@ardakan.ac.ir
.
امین پایدار اردکانی
عضو هیأت علمی آموزشکده پیرادامپزشکی
پست الکترونیک: a.paidar@ardakan.ac.ir
.
غلامحسین پورقنبری مروست
عضو هیأت علمی آموزشکده پیرادامپزشکی
پست الکترونیک: hpourghanbari@ardakan.ac.ir
.الهام صالحی
عضو هیأت علمی آموزشکده پیرادامپزشکی
پست الکترونیک: esalehi@ardakan.ac.ir
.
سمیرا قربانی
عضو هیأت علمی آموزشکده پیرادامپزشکی
پست الکترونیک: s.ghorbani@ardakan.ac.ir
.