باکتری‌شناسی و قارچ‌شناسی ​​​​​​​

فعالیت‌ها

تجهیزات و وسایل

اساتید

این آزمایشگاه با به‌روزترین امکانات آزمایشگاهی، برای دانشجویان شرایطی فراهم کرده تا بتوانند به راحتی به پژوهش در رابطه با میکروارگانیسم ها بپردازند و در برگزاری دوره‌های کارآموزی مرتبط با واحدهای باکتری‌شناسی و ویروس‌شناسی به دانشجویان کمک می‌کند. ابتدا اصول کار در آزمایشگاه آموزش داده می‌شود و کارآموزان با وسایل و ابزارهای مرتبط آشنا می‌شوند. در ادامه مفاهیم ابتدایی و انواع محیط کشت‌های باکتریایی آموزش داده می‌شود. سپس افراد با آماده‌سازی و استریل کردن محیط‌های کشت میکروبی و همچنین نحوه کشت باکتری‌ها، رنگ‌آمیزی گرم، رنگ‌آمیزی کپسول و اسپور باکتری‌ها آشنا می‌شوند. تمامی سرفصل‌ها پس ازمطالب تئوری به شکل عملی انجام شده و در انتها دانشجویان خود فعالیت می‌کنند. در نهایت تست‌های مختلف باکتریایی مانند کاتالاز، کواگولاز، تست‌های همولیز، دیسک‌گذاری و کشت در محیط‌های افتراقی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، محیط‌سازی و کشت اختصاصی باکتری‌ها، همچنین انجام تست‌های اختصاصی انجام می‌شود.
 •  بررسی انواع باکتری‌ها
 •  شناسایی و خالص‌سازی باکتری‌ها
 •  جداسازی باکتری از  بافت حیوانات آسیب دیده و پاساژ در محیط کشت‌های مختلف برای شناسایی باکتری‌ها و ارائه‌ی بهترین درمان
در این آزمایشگاه، کشت و شناسایی باکتری‌ها، اجرای طرح‌های تحقیقاتی، پایان نامه‌ها و خدمات آموزشی انجام می‌شود.
 
 •  الایزا
 •  الایزا واشر
 •  الایزا ریدر
 •  میکروسکوپ نوری
 •  PCR
 •  تجهیزات مورد نیاز برای الکتروفورز پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک
 •  اتوکلاو 25 لیتری
 •  اتوکلاو 75 لیتری
 •  بن‌ماری
 •  سانتریفیوژ (horizontal head&Angle head)
 •  سانتریفیوژ یخچال‌دار
 •  انکوباتور (معمولی، یخچال‌دار، شیکردار)
 •  آون
 •  اسپکتروفتومتر
 •  فریز 75-
 •  کیت‌های مختلف رنگ‌آمیزی
 •  ست کامل سمپلر
 •  ترازوی آزمایشگاهی
 •  ترازوی حساس
 •  دستگاه آب مقطرگیری
 •  دسیکاتور
 •  مجموع وسایل خالص‌سازی و نگهداری از باکتری‌ها
 •  یخچال
 •  هود میکروبی
 •  PH متر
 •  هیتر مغناطیسی
 •  کلنی کانتر
 •  مجموع وسایل ساخت محیط کشت و کار با باکتری
 •  انواع محیط‌های کشت :
 • مکانکی، SSA ،NB ،NA ،BA ،Starch A ،TSI ،EMB ،SIM ،MR-VP
 • ژلاتین، لیتموس میلک، سیمون سیترات آگار، اوره، مانیتول سالت آگار، لیزین آیرون آگار، مولر هیتنون آگار، مالونات فنیل آلانین براث، فنیل آلانین د آمیناز اگار
 •  دستگاه جوجه‌کشی

 اساتید بخش میکروب شناسی: دکتر زینب عبیری