سالن آناتومی و کالبدگشایی ​​​​​​​

فعالیت‌ها

تجهیزات و وسایل

 •  در این آزمایشگاه با دستگاه‌ها و اندام‌های مختلف بدن جانوران از جمله سیستم اسکلتی بدن، سیستم عضلانی، سیستم عروقی و اندام‌های احشایی به‌طور کامل و دقیق با جزئیات در گونه‌های نشخوارکنندگان، تک سمیان، گوشت‌خواران، پرندگان و جوندگان آشنا شده و به بررسی تفاوت‌های کامل سیستم‌های مختلف در گونه‌های مذکور پرداخته می شود.
 •  خدمات آموزشی
 •  در برخی موارد به پاتولوژی در سطح ماکروسکوپی پرداخته می شود
 •  آموزش چگونگی کالبدگشایی حیوانات تلف شده و علت‌یابی مرگ حیوان
 •  آموزش چگونگی تهیه مولاژ حیوانات
 • سردخانه
 •  مولاژ گوسفند
 •  مولاژ مرغ
 •  مولاژ ماهی
 •  جمجمه‌های سگ، گراز، اسب، شتر، گوسفند، گربه
 •  شماتیک کامل دستگاه گوارش تک سمیان، نشخوارکنندگان و گوشت‌خواران
 •  ست تشریح
 •  میز تشریح