آزمایشگاه فیزیولوژی و فارماکولوژی

فعالیت‌ها

تجهیزات و وسایل

خدمات آموزشی
 •  هود
 •  یخچال
 •  اسپکتروفتومتر
 •  روتاتور
 •  میکروسکوپ نوری
 •  ترازو آزمایشگاهی
 •  سانتریفیوژ
 •  انکوباتور
 •  آون
 •  هیتر مگنت
 •  ورتکس
 •  ست کامل سمپلر
 •  وسایل شیشه‌ای مورد نیاز