آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی و بیوشیمی ​​​​​​​

آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی علاوه بر ارائه بخش علمی دروس و انجام امور پژوهشی مرتبط، بعنوان بخش پشتیبان در تشخیص بیماریها و پاسخگو به مراجعات خارج از دانشکده در حال ارائه خدمت می باشد.

کارآموزان و کارورزان دامپزشکی  در این آزمایشگاه با روش های انجام آزمایشات تشخیص بیماری آشنا می گردند.

در حال حاضر آزمایشگاه  در انجام تست های رز بنگال، هماتولوژی، بیوشیمی خون، تشخیص انگل های خونی، آنالیز ادرار و آزمایشات مربوطه فعال می باشد.

اساتید بخش کلینیکال پاتولوژی: دکتر محمدصادق صفایی

فعالیت‌ها

تجهیزات و وسایل

 •  خدمات آموزشی
 •  تهیه مقالات علمی و پژوهشی
 •  بررسی و آزمایشات بیوشیمیایی خون
 •  تفریق سلول‌های خونی
 •  تشخیص بیماری‌های خونی حیوانات اهلی
 •  هات پلیت
 •  میکروهماتوکریت
 •  هود شیمیایی
 •  انکوباتور
 •  آون
 •  بن ماری
 •  فریزر ۲۰-
 •  یخچال
 •  میکروسکوپ نوری
 •  سانتریفیوژ
 •  ترازوی آزمایشگاهی
 •  شیکر
 •  سمپلرهای متغیر
 •  ست میکروهماتوکریت
 •  وسایل شیشه‌ای آزمایشگاهی
 •  اسپکتروفتومتر
 •  میکروسکوپ استاد و دانشجو
 •  وسایل اندازه‌گیری گلبول سفید و قرمز
 •  Ph سنج
 •  EC متر
 •  اطلس‌های خون‌شناسی
 •  انکوباتور